Všeobecné obchodní podmínky

Stand: 03.2020

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti KOVISTA GmbH

 1. Platnost
 2. Pro naše prodeje a dodávky platí výlučně následující prodejní a dodací podmínky. Ty platí i pro budoucí prodeje, i když na tyto podmínky znovu zvlášť neupozorňujeme.
 3. Změny, dodatky, ústní vedlejší úmluvy, jakož i nákupní podmínky našich zákazníků, které se od našich prodejních a dodacích podmínek liší, platí pouze  do té míry, pokud jsme je písemně potvrdili.
 4. Uzavření smlouvy
 5. Naše nabídky jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako „závazné“. Naše ostatní prohlášení jsou závazná pouze tehdy, pokud je vydáme nebo potvrdíme písemně.
 6. Naši smluvní partneři jsou vázáni svými objednávkami nebo jinými objednávkami po dobu 14 dnů. Smlouva, která je pro nás závazná, je uzavřena pouze písemným potvrzením zakázky.

III. Ceny a platební podmínky

 1. Naše ceny jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně uvedeny jako „pevné ceny“.
 2. Naše ceny se rozumí v € ze závodu nebo skladu plus balení, doprava, DPH, pojištění přepravy, daně, cla a další vedlejší náklady. Ochranné prostředky budou účtovány zvlášť, stejně jako kryté vozy nebo jiné speciální vozy.
 3. Pokud se nákladové faktory, které jsou základem naší nabídky (např. materiálové náklady, náklady na dopravu, náklady na energii nebo výrobu, ostatní provozní náklady na materiál) změní do okamžiku dodávky o 5 % nebo více a povedou k vyšším celkovým nákladům, jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu upravit dohodnutou konečnou cenu [§ 315 obč. zák.]. Pokud se smluvní cena v důsledku takové úpravy zvýší o více než 10 %, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy zaniká pět pracovních dnů po našem písemném upozornění na úpravu ceny.
 4. Naše faktury jsou splatné nejpozději do deseti dnů netto bez srážek. Platby šekem se považují za provedené až po připsání částky na účet. Směnky a šeky přijímáme pouze za účelem platby. Srážky, výlohy a všechny ostatní náklady vyplývající z platebního styku nese zákazník. Srážka skonta vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.
 5. V případě opožděné platby a pokud se dozvíme o okolnostech, které narušují kredibilitu zákazníka, jsme oprávněni učinit nevyřízené dodávky závislými na příslušné záloze nebo platbě předem a zakázat zákazníkovi jakékoli nakládání se zbožím, které jsme dodali s výhradou vlastnictví.
 6. Započtení proti našim pohledávkám je přípustné pouze  do té míry, v jaké jsou protinároky nesporné nebo byly stanoveny pravomocně.
 7. Výhrada vlastnictví
 8. Námi dodané zboží zůstává do úplného zaplacení naším majetkem. To platí i v případě, že máme nadále nárok na pohledávky z dalšího obchodního vztahu se zákazníkem.
 9. Zpracováním zboží s výhradou vlastnictví nepřechází vlastnické právo ke zboží s výhradou vlastnictví na zákazníka. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, smícháno s jinými předměty nebo přidáno k jiným předmětům, nabýváme spoluvlastnictví nové položky v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k celkové hodnotě zboží.
 10. V případě, že zpracováním, přidáním nebo smícháním naše vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví zanikne, postupuje nám tímto zákazník nám své pohledávky a vedlejší práva z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví. Je-li zboží s výhradou vlastnictví neoddělitelně spojeno nebo smíšeno s jinými položkami do jedné položky a má-li být jedna z položek považována za hlavní položku, převádí na nás tímto zákazník pokud bude hlavní položka bude jemu, poměrné spoluvlastnictví jednotné položky v poměru podílů uvedeném v bodě 2 větě 2.
 11. Naši zákazníci jsou oprávněni prodávat zboží s výhradou vlastnictví v rámci obezřetného obchodního styku, pokud nedojde k prodlení s platbou. Naši zákazníci jsou povinni vyhradit svým zákazníkům vlastnictví v rozsahu, který slouží k naší bezpečnosti, a tímto nám postoupí své vlastní platební nároky z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví v poměru k jeho hodnotě (hodnota zboží s výhradou vlastnictví ve vztahu k prodejní ceně). Veškeré další nakládání s vyhrazeným zbožím a zejména takové nákládání, které by mohly poškodit naše práva na zboží s výhradou vlastnictví, je zakázáno.
 12. Na požádání je zákazník povinen nám poskytnout přesný seznam (předem) postoupených pohledávek, který obsahuje zejména jméno a adresu jeho zákazníků, právní základ a výši jeho platebních nároků spolu s datem faktury, a poskytnout nám veškeré informace, které potřebujeme k uplatnění postoupených pohledávek.
 13. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni převzít zboží s výhradou vlastnictví a co nejlépe jej zhodnotit soukromým prodejem nebo prostřednictvím aukce. Toto neplatí jakoodstoupení od smlouvy. Čistý výnos z prodeje započteme proti nesplaceným závazkům a případný přebytek vyplatíme.
 14. Pokud hodnota zajištění, které nám byly poskytnuty, převyšuje naše platební nároky o více než 20%, uvolníme na žádost zákazníka jednotlivá zajištění podle našeho uvážení.
 15. Neopovolený vývoz
 16. Zboží, které není výslovně prodáno na vývoz, nesmí být zákazníkem ani jeho odběrateli vyváženo. V případě porušení máme nárok na smluvní pokutu ve výši 30% ze s námi sjednané kupní ceny, ledaže by zákazník nenesl za porušení odpovědnost.
 17. Zboží, které prodáváme na vývoz, nesmí zákazník nebo jeho odběratel dovézt do Německa v nezměněném stavu, včetně svobodných přístavů, ani do jiné země určení, než je země určení uvedená ve smlouvě. V případě porušení platí odpovídajícím způsobem bod 1 věta 2.
 18. Za vývoz se považuje pouze dodávka do místa mimo území Evropské unie.
 19. Dodání a dodací lhůta

1.Naše dodávky jsou prováděny ze závodu nebo ze skladu.

 1. Námi uvedené dodací lhůty nebo termíny je třeba chápat jako přibližné, pokud není výslovně dohodnuta pevná lhůta nebo pevné datum.
 2. V případě odeslání se dodacími lhůta a dodacími termíny rozumí předání zboží speditérovi, dopravci nebo jiné třetí osobě pověřené přepravou.
 3. Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky, nadměrné nebo zkrácené dodávky objednaného množství za předpokladu, že dodané zboží může být zákazníkem použito v rámci smluvního účelu a odchylka nezpůsobí zákazníkovi žádné významné dodatečné náklady.
 4. Sjednané dodací lhůty se prodlužují o dobu, po kterou zákazník byl, resp. je, v prodlení se svými vlastními závazky.

VII. Výhrada vlastního dodávání

 1. Dodací lhůty dohodnuté s námi jsou podmíněny tím, že nám bude řádně a včas dodáno smluvní zboží.
 2. Pokud je pro nás včasné dodání ztíženo vyšší mocí, nepokoji, stávkami, nedostatkem surovin, dovozními a vývozními omezeními, technickými obtížemi nebo podobnými okolnostmi, za které neneseme odpovědnost, jsme oprávněni přiměřeně prodloužit dodací lhůty. Není-li překážka pouze dočasná, jsme oprávněni odstoupit od nesplněné části smlouvy. Pokud již v důsledku prodlení nelze od zákazníka očekávat přijetí, může od smlouvy okamžitě odstoupit.

VIII. Převzetí, rozměry a hmotnost

 1. Pokud bylo převzetí dohodnuto smluvně, uskuteční se do dvanácti dnů od našeho oznámení o připravenosti k odeslání v závodě nebo ve skladu dodavatele. Náklady na převzetí nese zákazník. Pokud zákazník se zbožím nespolupracuje, jsme oprávněni po bezvýsledném uplynutí přiměřené lhůty odkladu zboží odeslat nebo jej bez převzetí uskladnit na náklady zákazníka.
 2. Odchylky od rozměrů, hmotnosti, jakosti jsou přípustné v rámci stanoveném DIN a dalšími normami, jakož i obchodním vnímáním. Údaje o hmotnosti zjištěné naším pracovníkem u váhy, našimi dodacími místy nebo jinak spolehlivě stanovené informace o hmotnosti jsou závazné. Vážicí lístek je považován za vhodný důkaz
 3. Vady
 4. Za vady se považují pouze takové nedostatky námi dodaného zboží, které více než nepodstatně narušují běžné zpracování nebo použití odpovídající druhu materiálu a typu certifikátu.
 5. Reklamaci závad musíme písemně obdržet neprodleně, nejpozději však do osmi dnů od převzetí zboží v místě určení nebo do tří dnů po převzetí. Vady, které nelze v těchto lhůtách po pečlivé kontrole odhalit, nám musí být sděleny ihned po jejich zjištění. V každém případě právo na reklamaci zaniká, a to i v případě skrytých, tři měsíce po obdržení zboží v místě určení nebo oznámení o připravenosti k převzetí.
 6. Po reklamaci závad nám musí být dána možnost vady před dalšími dispozicemi přezkoumat. Na naši žádost nám musí být poskytnuty vzorky reklamovaného zboží ke kontrole.
 7. Po reklamaci závad jsme dle vlastního uvážení oprávněni vadu odstranit nebo dodat bezvadnou náhradu a v případě neúplnosti provést dodatečnou dodávku.
 8. Lhůta pro naše ručení za vady je jeden rok od dodání, resp. převzetí.
 9. Odeslání a přechod rizika
 10. Předáním zboží přepravci přechází riziko na zákazníka. To platí i pro transakce FOB a CIF a pokud jsme převzali další služby, jako je doprava.
 11. Není-li smluvně dohodnuto jinak, zasíláme zboží nezabalené a nechráněné proti korozi. Přepravní trasu můžeme zvolit dle potřeby.
 12. Zboží pojistíme proti poškození při přepravě a jiným škodám pouze v případě, že to bylo dohodnuto a zákazník převezme příslušné náklady.
 13. Na zboží, které jsme nahlásili jako připravené k odeslání, musí být okamžitě učiněna odvolávka. V opačném případě jsme oprávněni skladovat zboží na náklady a riziko zákazníka a účtovat je jako doručené. Po uplynutí přiměřené doby odkladu můžeme se zbožím nakládat jinak a požadovat náhradu škody, která nám tímto vznikla.
 14. Je-li při železniční přepravě zjištěno poškození, je zákazník povinen nás neprodleně a nejpozději při vykládce vozů informovat a nechat si vyhotovit o daných skutečnostech na oddělení příjmu zboží sepsat prohlášení. Pokud dotyčná železniční společnost oprávněně odmítne odpovědnost v souladu s ustanoveními EVO nebo CIM, neneseme odpovědnost za takové škody ani my.
 15. Omezení ručení
 16. Ručíme za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností (závazků, jejichž splnění je v první řadě nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spoléhat) v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud my a naši zástupci neneseme odpovědnost za hrubě nedbalé nebo úmyslné jednání, ručíme pouze za obvykle předvídatelné škody.
 17. Za újmu na zdraví ručíme v souladu se zákonnými předpisy.
 18. Ve všech ostatních ohledech ručíme do té míry, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí jedním z našich zákonných zástupců nebo pověřencem.
 19. Ve zbývajících případech jsou nároky na náhradu škody vyplývající z porušení povinností vůči nám vyloučeny.

XII. Promlčení

 1. Pro nároky našich zákazníků, na které se nevztahuje promlčecí lhůta pro nároky z vad, platí promlčecí lhůta 18 měsíců. Tato začíná oznámením o škodě a osobě, která škodu způsobila.
 2. Výše uvedená promlčecí lhůta se nevztahuje na – nároky v rámci regresu vůči dodavateli dle §§ 478, 479 obč. zák.,

– závady na stavebních dílech uvedených v § 438 odst. 1 bodě 2 a § 634a odst. 1 bodě 2 obč. zák., nebona stavební materiály

–škody způsobené usmrcením, újmou na zdraví nebo poškozením zdraví,

– v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany našich zákonných zástupců nebo pověřenců,

– na právo zákazníka odstoupit od smlouvy v případě porušení povinnosti, za kterou odpovídáme a která nevyplývá z vady zakoupené věci nebo díla,

–nároky v rámci záruky.

XIII. Časově neomezená smlouva

Pokud jsme s námi sjednána průběžná dodávka, musíme být informováni o přibližně stejných měsíčních množstvích pro jednotlivé odvolávky a druhové třídění. Není-li provedena nebo přidělena žádná právně závazná odvolávka, jsme oprávněni po bezvýsledném uplynutí přiměřené doby odkladu naplánovat a dodat dodávku sami sebe nebo odstoupit od stále nesplněé části smlouvy a požadovat náhradu škody.

XIV. Překročení smluvního limitu

Pokud je smluvní množství odvolávkami ze strany zákazníka překročeno, jsme oprávněni, nikoli však povinni, nadměrnou část dodat. Nadměrnou část můžeme účtovat buď za smluvní ceny, nebo za místní denní ceny platné v době odvolávky nebo doručení.

 1. Místo plnění

Místem plnění je doručovací adresa uvedená v objednávce.

XVI. Částečná neúčinnost

Pokud by byly části těchto podmínek neúčinné, pak zůstává účinnost zbývajících podmínek nedotčena. Obě strany jsou povinny uzavřít namísto neúčinné doložky vhodnou náhradní dohodu. Totéž platí pro mezery.

XVII. Soudní příslušnost / rozhodné právo

 1. Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluv, na nichž jsou tyto podmínky založeny, jsou Drážďany. Kromě toho jsme oprávněni žalovat zákazníka buď v místě jeho podnikání nebo v místě plnění.
 2. Použije se německé právo s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980.

 

KOVISTA ENGINEERING CONSULTING, KOVISTA MECHANICAL ENGINEERING | CNC MANUFACTURING a KOVISTA STAHL- UND METALLHANDEL jsou ochranné známky společnosti KOVISTA GmbH
© KOVISTA 2021

KOVISTA Logo

Grünaer Str. 58

09224 Chemnitz

+49 (0) 371 – 24088200

Impresum

Ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Certifikát TÜV ISO9001

KOVISTA ENGINEERING CONSULTING, KOVISTA MECHANICAL ENGINEERING | CNC MANUFACTURING a KOVISTA STAHL- UND METALLHANDEL jsou ochranné známky společnosti KOVISTA GmbH
© KOVISTA 2021

KOVISTA Logo

Grünaer Str. 58

09224 Chemnitz

+49 (0) 371 – 24088200

info@kovista.com

Impresum

Ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Certifikát TÜV ISO9001