Ochrana údajů KOVISTA

letzte Aktualisierung: 11.2022

Těší nás Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů při shromažďování, zpracování a používání během Vaší návštěvy našich webových stránek je pro nás důležitá. Vaše údaje budou chráněny v rámci zákonných předpisů. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje jsou shromažďovány během Vaší návštěvy webových stránek a jak jsou používány:

nastavení cookies

Cookie-Einstellungen

Historie souhlasu

DatumVersionEinwilligungen
 1. Jméno a kontaktní údaje správce
  Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování údajů společností

KOVISTA GmbH

Grünaer Str. 58
09224 Chemnitz

Správce:
Jednatel Mathias Gehmlich
E-Mail: info@kovista.com

 1. Shromažďování a ukládání osobních údajů, jakož i typ a účel jejich použití
  a) Při návštěvě webových stránek
  Při vyvolání našich webových stránek www.kovista.de, odesílá prohlížeč používaný na Vašem koncovém zařízení automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log filu. Následující informace jsou shromažďovány bez Vašeho přičinění a ukládány až do automatického vymazání:
  • IP adresa dotazujícího se koncového zařízení,
  • typ/verze prohlížeče dotazujícího se koncového zařízení,
  • operační systém dotazujícího se koncového zařízení,
  • název a URL vyvolaného souboru,
  • datum a čas vyvolání,
  • přenesené množství dat,
  • adresa URL odkazujícího serveru (dříve navštívená webová stránka).

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:
• zajištění bezproblémového připojení k webovým stránkám,
• zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
• pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů pro shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvození závěrů o Vaší osobě.

Kromě toho nepoužíváme při návštěvě našich stránek žádné soubory cookie ani žádné analytické služby.

 1. Předávání údajů
  Vaše osobní údaje zásadně nebudou předávány třetím stranám. Vaše údaje budou předány třetím stranám pouze tehdy, pokud:
  • jste v souladu s č. 6 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR udělili svůj výslovný souhlas,
  • je předání dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění Vašich údajů,
  • v případě, že existuje zákonná povinnost pro převod dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, jakož i
  • je to právně přípustné a potřebné dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR pro zpracování smluvních vztahů s Vámi.
 2. Práva subjektů údajů
  Máte právo:
  • dle čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména se můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na podání stížnosti, o původu Vašich údajů, pokud je neshromažďujeme my, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplných informací o jejich podrobnostech;
  • dle čl. 16 GDPR okamžitě požádat o opravu nesprávných údajů nebo o doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme;
  •  dle čl. 17 GDPR požádat o výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • dle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, je zpracování protiprávní, ale vy odmítáte jejich výmaz a my údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  • dle čl. 20 GDPR požadovat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli,  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jinému správci;
  • dle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který nám již byl jednou udělen. V důsledku toho již nesmíme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu do budoucna a
  • dle čl. 77 GDPR  podat stížnost u dozorového úřadu. Za tímto účelem se můžete zpravidla obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo naší kanceláře.
 3. Právo vznést námitku
  Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud pro to existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímému marketingu. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které provedeme bez upřesnění konkrétní situace.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, zašlete prosím e-mail na adresu info@kovista.com

KOVISTA ENGINEERING CONSULTING, KOVISTA MECHANICAL ENGINEERING | CNC MANUFACTURING a KOVISTA STAHL- UND METALLHANDEL jsou ochranné známky společnosti KOVISTA GmbH
© KOVISTA 2021

KOVISTA Logo

Grünaer Str. 58

09224 Chemnitz

+49 (0) 371 – 24088200

Impresum

Ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Certifikát TÜV ISO9001

KOVISTA ENGINEERING CONSULTING, KOVISTA MECHANICAL ENGINEERING | CNC MANUFACTURING a KOVISTA STAHL- UND METALLHANDEL jsou ochranné známky společnosti KOVISTA GmbH
© KOVISTA 2021

KOVISTA Logo

Grünaer Str. 58

09224 Chemnitz

+49 (0) 371 – 24088200

info@kovista.com

Impresum

Ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Certifikát TÜV ISO9001